Hệ thống quản lý quần thể Lim xanh là sản phẩm của đề tài KHCN thành phố Hà Nội: "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể Lim xanh tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Và, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội"
Thông tin cơ bản
Cây Lim xanh số hiệu 71 thuộc quần thể Lim xanh Đền Và được xác định khoảng 179 tuổi (đã được công nhận là cây di sản) . Cây có đường kính ngang ngực 40.1 cm, chiều cao vút ngọn m và chiều cao dưới cành là 11.5 m. Độ rộng tán Đông Tây của cây là 7.6 m, trong khi độ rộng tán Nam Bắc là 11.1 m. Cây có 1 thân và 2 cành chính, có tọa độ địa lý với kinh độ 105.486045 và vĩ độ 21.139416.
Về tình hình sinh trưởng: Cây có 02 cành sinh trưởng tốt
Một số biện pháp được đề xuất cho cây số 71 là :
Bản đồ vị trí