Hệ thống quản lý quần thể Lim xanh là sản phẩm của đề tài KHCN thành phố Hà Nội: "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể Lim xanh tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Và, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội"
Đặc điểm chung
STT Đặc điểm Thông tin
1 Số hiệu cây
2 Loài Cây
3 Tuổi cây
4 D 1.3 (cm)
5 Chiều cao vút ngọn/Chiều cao dưới cành (m)
6 Đường kính tán (Đông Tây/Nam Bắc/ Trung Bình)
7 Số cành chính/Số thân
8 Tình hình sinh trưởng
9 Đề xuất xử lý kĩ thuật