Hệ thống quản lý quần thể Lim xanh là sản phẩm của đề tài KHCN thành phố Hà Nội: "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể Lim xanh tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Và, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội"
Thông tin cơ bản
Cây Lim xanh số hiệu 34 thuộc quần thể Lim xanh Đền Và được xác định khoảng 211 tuổi . Cây có đường kính ngang ngực 46.8 cm, chiều cao vút ngọn m và chiều cao dưới cành là 3 m. Độ rộng tán Đông Tây của cây là 17.3 m, trong khi độ rộng tán Nam Bắc là 16.7 m. Cây có 2 thân và 5 cành chính, có tọa độ địa lý với kinh độ 105.484128 và vĩ độ 21.139205.
Về tình hình sinh trưởng: Cây có 02 thân chính trong đó thân 1 có 02 cành sinh trưởng tốt; thân 2 có 03 cành sinh trưởng trung bình
Một số biện pháp được đề xuất cho cây số 34 là :
Bản đồ vị trí