Hệ thống quản lý quần thể Lim xanh là sản phẩm của đề tài KHCN thành phố Hà Nội: "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể Lim xanh tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Và, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội"
Thông tin cơ bản
Cây Lim xanh số hiệu 20 thuộc quần thể Lim xanh Đền Và được xác định khoảng 450 tuổi (đã được công nhận là cây di sản) . Cây có đường kính ngang ngực 97 cm, chiều cao vút ngọn m và chiều cao dưới cành là 6.5 m. Độ rộng tán Đông Tây của cây là 25.1 m, trong khi độ rộng tán Nam Bắc là 18.8 m. Cây có 1 thân và 3 cành chính, có tọa độ địa lý với kinh độ 105.484897 và vĩ độ 21.138615.
Về tình hình sinh trưởng: Cây có 03 cành chính, trong đó 02 cành sinh trưởng tốt, 01 cành bị khô cụt ngọn
Một số biện pháp được đề xuất cho cây số 20 là :
Bản đồ vị trí