Hệ thống quản lý quần thể Lim xanh là sản phẩm của đề tài KHCN thành phố Hà Nội: "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể Lim xanh tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Và, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội"
Thông tin cơ bản
Cây Lim xanh số hiệu 161 thuộc quần thể Lim xanh Đền Và được xác định khoảng 417 tuổi . Cây có đường kính ngang ngực 90 cm, chiều cao vút ngọn m và chiều cao dưới cành là 10 m. Độ rộng tán Đông Tây của cây là 15 m, trong khi độ rộng tán Nam Bắc là 15.5 m. Cây có 1 thân và 2 cành chính, có tọa độ địa lý với kinh độ 105.485785 và vĩ độ 21.138791.
Về tình hình sinh trưởng: Sinh trưởng bình thường
Một số biện pháp được đề xuất cho cây số 161 là :
Bản đồ vị trí